Samningur kominn á

Í samningnum koma fram upplýsingar um skuldara, tekjur þeirra, framfærslukostnað, greiðslugetu, eignir og skuldir. Ef selja þarf eignir, svo sem fasteign eða bifreið, er það tekið sérstaklega fram og hvernig söluverðmæti skuli ráðstafað. Í samningnum er svo tilgreint hvort greitt skuli af kröfum á tímabili greiðsluaðlögunar, lengd greiðsluaðlögunarinnar og meðferð krafna að henni lokinni.

Ef samningur um greiðsluaðlögun gerir ráð fyrir greiðslum á því tímabili sem samningurinn nær til mun koma fram í samningnum hvaða banki mun miðla greiðslum. Í samræmi við samninginn greiðir skuldari greiðsluseðil í heimabanka sínum eða hlutaðeigandi banki skuldfærir af reikningi skuldara, sem nemur mánaðarlegri greiðslu. Greiðslumiðlunarbanki miðlar svo þeirri greiðslu til kröfuhafa í samræmi við greiðsluáætlun. Greiðslumiðlunarbanki mun einnig miðla þeim vaxtabótum sem skuldari fær á tímabili greiðsluaðlögunar í samræmi við ákvæði greiðsluaðlögunarsamningsins. Greiðsluáætlunin sýnir mánaðarlegar greiðslur á tímabili greiðsluaðlögunar. Mánaðarleg afborgun er að jafnaði föst fjárhæð sem er ekki bundin vísitölu. Ef skuldari er talinn ekki vera með greiðslugetu á tímabili greiðsluaðlögunar, er engum greiðslum miðlað til kröfuhafa.

Í samningnum er tilgreint hvaða eftirgjöf kröfuhafar skulu veita og hvenær hún verður framkvæmd, hafi verið samið með þeim hætti. Ef skuldara hefur eftir að greiðsluaðlögunartímabil hófst verið gert kunnugt um skuld sem stofnaðist áður en umsókn hans um greiðsluaðlögun var samþykkt verður skuldin felld undir greiðsluaðlögunina. Hafa skal samband við embætti umboðsmanns skuldara vegna breytinga á samningnum. Ef ábyrgðarskuldbinding fyrir þriðja aðila verður virk á greiðsluaðlögunartímabilinu skal einnig hafa samband við embætti umboðsmanns skuldara vegna breytinga á samningnum.

Á greiðsluaðlögunartímabilinu getur ýmislegt komið upp sem breytir aðstæðum og leiðir til þess að endurskoða þarf forsendur greiðsluaðlögunar. Bæði getur skuldari óskað þess að gerðar verði breytingar sem og kröfuhafar. Upplýsingar um breytingar á samningi má finna hér.

Vanræki skuldari að efna skyldur sínar samkvæmt samningi, geta kröfuhafar gert kröfu um riftun eða ógildingu samnings fyrir dómi í einkamáli. Það er því mikilvægt að skuldari kanni rétt sinn til þess að óska eftir breytingu á samningi, reynist erfitt að standa í skilum með hann.

Samningur um greiðsluaðlögun fellur sjálfkrafa úr gildi ef skuldari fær heimild til að leita nauðasamnings, bú hans er tekið til gjaldþrotaskipta eða hann fellur frá og dánarbú hans er tekið til skipta án þess að erfingjar taki á sig ábyrgð á skuldbindingum hans.

Við lok samnings um greiðsluaðlögun þurfa þeir sem héldu fasteign að athuga hvort þeir eigi rétt á afmáningu fasteignaveðkrafna umfram markaðsvirði eigna.  Einnig geta skuldarar þurft að semja við kröfuhafa um þær skuldir sem ekki falla niður við lok greiðsluaðlögunarsamnings